Instruktorzy techniki jazdy

Kursy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Instruktorem techniki jazdy może być osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Kursy odbywają się na podstawie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013r. poz. 91). Kurs podstawowy odbędzie się w przypadku zebrania się min. 6 osób.

Ceny kursów:

Podstawowy:

Kat. A – 3500 zł.

Kat. B – 3600 zł.

Kat. C, D – 4000 zł.

Uzupełniający:

Kat. A (dla osób posiadających B, C lub D) – 2000 zł.

Kat. B (dla osób posiadających C lub D) – 1500 zł. Kat. B (dla osób posiadających A ) 1800 zł.

Kat. C, D (dla osób posiadających B, C lub D) – 1800 zł.

W cenie wykonujemy psychologiczne dla uczestników kursów.

Czas trwania szkolenia podstawowego dla kandydatów na instruktora techniki jazdy):

Kat. A – 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;

Kat. B, C, D – 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Czas trwania szkolenia uzupełniającego dla osób posiadających już uprawnienia instruktora techniki jazdy:

Szkolenie uzupełniające dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A – obejmuje co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D;

2) B, B+E, C, C+E, D lub D+E – obejmuje co najmniej:

a) w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,

b) w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

Dla grup udzielamy dużych upustów.